ضبط کردن میلیون سرشماری سرشماری نفوس اخبار اقتصادی و بازرگانی

ضبط کردن: میلیون سرشماری سرشماری نفوس اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار اجتماعی برای آنتالیا و مالزی دلارداریم،برای حجاج نداریم؟ / آل اسحاق

یحیی آل اسحاق به روزنامه آرزوی بزرگ گفت:چطور بعضی جهت یک فریضه دینی که جمع کثیری در عمرشان ضرورت دارد حداقل جهت یک بار به سفر حج بروند به خاطر 200 دلار کمتر یا

برای آنتالیا و مالزی دلارداریم،برای حجاج نداریم؟ / آل اسحاق

آل اسحاق:برای آنتالیا و مالزی دلارداریم،برای حجاج نداریم؟

عبارات مهم : مالزی

یحیی آل اسحاق به روزنامه آرزوی بزرگ گفت:چطور بعضی جهت یک فریضه دینی که جمع کثیری در عمرشان ضرورت دارد حداقل جهت یک بار به سفر حج بروند به خاطر 200 دلار کمتر یا زیاد مدعی می شوند؟ این عدم توجه به واقعیت ها، نیازهای کشور و اعتقادات است و برخوردی کاملا غیرمنصفانه است.

برای آنتالیا و مالزی دلارداریم،برای حجاج نداریم؟ / آل اسحاق

اگر ارز کم داریم، هیچ مسافرت خارجی مثل آنتالیا، تایلند و مالزی ضرورت ندارد نه اینکه فقط به سفر حج و ارز تخصیص داده شده است یافته به حاجیان خرده بگیریم که اصلا قابل بیان هم نیست. لذا صراحتا عنوان می کنم ارز حجاج حتما باید تخصیص داده شده است داده شود و جزو اولویت های دینی و مهم است و اتفاقا از آن طرف باید کمک کرد تا تعادلی برقرار شود.

بعضا انتقاداتی از سوی بعضی مبنی بر اینکه ارز تخصیص یافته به سفر حج به جیب سعودی ها می رود را می شنویم که عدم توجه به مبانی دینی را می رساند. هنگامی که در طول عمر به هر قیمتی شده است هر نفر باید یک بار به سفر حج برود، این خرده گیری ها و انتقادات جای بحث ندارد.

یحیی آل اسحاق به روزنامه آرزوی بزرگ گفت:چطور بعضی جهت یک فریضه دینی که جمع کثیری در عمرشان ضرورت دارد حداقل جهت یک بار به سفر حج بروند به خاطر 200 دلار کمتر یا

واژه های کلیدی: مالزی | آنتالیا | آنتالیا | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog